Innovatsiondo`stona aloqalar

Журфак талабасининг ижодий машқларидан.

3

BugunMirzoUlug`beknomidagiO`zbekistonMilliyuniversitetigaFransiyahukumatidandelegatsiyatashrifbuyurdi. UshbuuchrashuvdauniversitetrektoriAvazjonMarahimov, XorijiyfilologiyafakultetidekaniIrodaJo`rayevahamdaFransiyaningTuluzashahrideputati Pier Kobare, Madaniyvama’rifiyishlarbo`yichaFransiyaningO`zbekistondagielchixonasimaslahatchisiEmiliDezormiyer, O`zbekistondagiFransiyaelchixonasiningta’limyo`nalishibo`yichaatashesi Sofi JindhamdaFransiyaelchisiViolenDovilmorqatnashdilar.

UshbuuchrashuvdanmaqsadFransiyabilanO`zbekistonaloqalariniyanadamustahkamlash, davlatlarimizo`rtasidagimadaniy, iqtisodiy, engasosiysita’limyo`nalishidagio`zarohamjihatliknihamdatalabalaralmashinuviniyo`lgaqo`yishdagimasalalarhaqidaso`zbordi.

O`zbekistonRespublikasivakilisifatidaO`zbekistonMilliyuniversitetirektoriAvazjonMarahimovso`zboshladi. FransiyavaO`zbekistonaloqalariO`zbekistonningbirinchiprezidentiI.A.Karimovtashabbuslaribilanboshlanganinita’kidlabo`tdilar. Shu bilanbirqatorda, muhtaramprezidentimizShavkatMirziyoyevningO`zbekistonnirivojlantirishdagireformalari, chet el davlatlaribilanaloqalari, do`stonaqo`shnichilikaloqalariniyo`lgaqo`yayotganliklarihaqidaso`zlabo`tdi.

Ikkidavlato`rtasidagituristikaloqalarniyanadarivojlantirish, o`zaromadaniyaloqalarniyuksaltirishuchuntalabalaralmashinuviniyo`lgaqo`yishhaqidao`zfikrlariniaytibo`tdi.

Shu bilanbirqatorda, O`zbekistonMilliyuniversitetirektoriAvazjonMarahimov“Yozgimaktablar” niochishnitaklifqildi. BundaFransiyatalabalariushbumaktablargakelib, ham yozgita’tilnio`tkazadi, ham bizningtarixiyobidalarimizbilantanishib, ma’naviyozuqaoladi.

Bu taklifniTuluzashahrideputati Pier Kabareqo`llab-quvvatladivamazkurproyektniamalgaoshirishmumkinliginiaytibo`tdi. Pier KabareO`zbekistonMilliyuniversitetirektoriAvazjonMarahimovgaFransiyahukumativafransuztilidao`tkazilayotganislohotlargatashakkurbildirdi.

DeputatTuluzashahridajoylashganTuluzauniversitetida ham aniqfanlarjadalrivojlanibborayotganiniaytibo`tdi. Tuluzadamatematika, biotexnika, informatsiontexnologiyalarrivojlanibborayotganligihaqidaaytibo`tdi. U O`zbekistonMilliyuniversitetibilanhamkorlikdabiotexnologiyakafedrasiniochishtaklifinikiritdivaTuluzadajoylashgan Air Bus ofislariningO`zbekistondaochishnirejalashtirayotganliginiaytdi.

O`zbekistonMilliyuniversitetirektoriAvazjonMarahimovbizninguniversitetimizda ham aniqfanlaryetakchisiekanliginiaytib, buboradayangidan-yangireformalaramalgaoshirilayotganligihaqidaso`zyuritdi.

UshbuuchrashuvdaFransiyaningO`zbekistondagielchisiViolenDevilmor “Inak” genlaruniversitetibilanhamkorlikda 2019-yilda yangifakultetochishtaklifinikiritdi. U yangishaharlardaqadimiytarixiyobidalaryo`qolibketayotganligihaqida ham kuyunibgapirdi. ViolenDevilmor “Yangiklonlaryaratish” haqida ham taklifberdi.

Davlatlarimizo`rtasidagialoqalarnirivojlantirishga bel bog`laganikkidavlatvakillari ham ushbuproyektlarnitezroqamalgaoshirishniaytishdi.

O`zbekistonMilliyuniversitetirektoriAvazjonMarahimovFransiyadankelganmehmonlarniizzat-hurmatbilankuzatibqo`ydi.

Nematova Farangiz

You may also like...

6 Responses

  1. Зокирова Мадина:

    Фарангиз Сўзларингиз бир бирига ёпишиб кетибди.

  2. Umida Imomova:

    Farangiz yozgan maqolangiz menga yoqdi lekin imloviy xatolaringiz bor ekan, va so’zlar bir biriga qo’shilib ketibdi.

  3. Madina fikringizga qo’shilaman. Farangiz yozayotganda e’tiborliroq bo’ling. Imlo hatolarga yo’l qo’yish jurnalistlarga yarashmaydi.

  4. Farangiz yuqorida aytishganidek harflar qo’shilib ketibdi va o’qishga qiynaldim .

  5. Nafaqat imloviy xato,nutqiy gʻalizliklar ham bir talay.

  6. Farangiz maqolangiz yaxshi chiqibdi õzimga kerakli bõlgan malumotni oldim. Faqatgina õqishga bir oz qiylandim. Keyingi safar yanada etiborliroq bõling.omad

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>