Француз оламига пайваста қадамлар

Халқаро ҳамкорлик

Француз тили ва адабиёти, маданияти ва санъати курраи заминда кўпчиликни мафтун этади. Ўзбек ёшлари орасида ҳам ана шу халқаро тилни ўрганишга иштиёқмандлар кам эмас.

Хорижий филология факультетининг Француз филологияси кафедрасида чет тилларини такомиллаштириш юзасидан самарали ишлар амалга оширилмоқда. Бу борада Биринчи Президентимизнинг 2012 йил 10 декабрдаги “Чет тилларни ўқитиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари” қарори муҳим ўрин тутмоқда. Ана шу қарор ижросини таъминлаш мақсадида “Хорижий тилни эгаллаш бўйича Умумевропа ваколати: ўқитиш, ўргатиш ва билимларни баҳолаш” (CECR) тизми татбиқ этилиб, француз тили янада мукаммал ўзлаштирилмоқда.

Кафедрамизнинг Франция Элчихонаси ва университетлари билан манфаатли алоқаларининг самарали битими натижасида 2013-2016 филларда Франциянинг Пкатье университети, Артуа университети, Француа Раблье номидаги Тур университети билан халқаро алоқалар йўлга қуйилди. Ҳозирги кунда эса Ница университети билан ҳамкорлик битими имзоланди. Унга асосан мазкур университетнинг волонтер-ўқитувчиси Александр Гроше кафедрамизда фаолият олиб бормоқда.

Кафедрамизда шу кунга қадар фаолият олиб боришган Матильда Больё, Жанатан Ле Конт, Камий Лаураен, Александр Гроше каби француз ўқитувчилари талабаларга “Оғзаки нутқ”, “Тил кўникмалари интеграцияси” компетенциялари юзасидан коммуникатив мулоқотни ва тинглаб-тушуниш кўникмаларини ҳосил қилишга муваффақ бўлдилар. Бунинг натижасида талабаларимиз республика фан олимпиадалари, Франкофония байрам тадбирлари ва танловларда фахрли ўринларни қўлга киритдилар.

Француз ҳамкасбларимиз кафедрамиз профессор-ўқитувчилари билан ҳамкорликда замонавий дарсликлар, луғат ва қўлланмаларнинг аудио материалларини тайёрладилар. Жумладан, “Француз тили дарслиги”, “Ўзбек миллий-маданий сўзларнинг изоҳли визуал луғати” китоби нашр этилди.

 

Раҳима ШИРИНОВА,

Хорижий филология факультети Француз филологияси кафедраси мудири

 ***

 Xalqaro hamkorlik

Fransuz olamiga payvasta qadamlar

 Fransuz tili va adabiyoti, madaniyati va san’ati kurrai zaminda ko`pchilikni maftun etadi. O`zbek yoshlari orasida ham ana shu xalqaro tilni o`rganishga ishtiyoqmandlar kam emas.

Xorijiy filologiya fakultetining Fransuz filologiyasi kafedrasida chet tillarini takomillashtirish yuzasidan samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada Birinchi Prezidentimizning 2012 yil 10 dekabrdagi “Chet tillarni o`qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari” qarori muhim o`rin tutmoqda. Ana shu qaror ijrosini ta’minlash maqsadida “Xorijiy tilni egallash bo`yicha Umumevropa vakolati: o`qitish, o`rgatish va bilimlarni baholash” (CECR) tizmi tatbiq etilib, Fransuz tili yanada mukammal o`zlashtirilmoqda.

Kafedramizning Fransiya Elchixonasi va universitetlari bilan manfaatli aloqalarining samarali bitimi natijasida 2013-2016 fillarda Frantsiyaning Pkat’e universiteti, Artua universiteti, Frantsua Rabl’e nomidagi Tur universiteti bilan xalqaro aloqalar yo`lga quyildi. Hozirgi kunda esa Nitsa universiteti bilan hamkorlik bitimi imzolandi. Unga asosan mazkur universitetning volonter-o`qituvchisi Aleksandr Groshe kafedramizda faoliyat olib bormoqda.

Kafedramizda shu kunga qadar faoliyat olib borishgan Matil’da Bol’yo, Janatan Le Kont, Kamiy Lauraen, Aleksandr Groshe kabi Fransuz o`qituvchilari talabalarga “Og`zaki nutq”, “Til ko`nikmalari integratsiyasi” kompetentsiyalari yuzasidan kommunikativ muloqotni va tinglab-tushunish ko`nikmalarini hosil qilishga muvaffaq bo`ldilar. Buning natijasida talabalarimiz respublika fan olimpiadalari, Frankofoniya bayram tadbirlari va tanlovlarda faxrli o`rinlarni qo`lga kiritdilar.

Fransuz hamkasblarimiz kafedramiz professor-o`qituvchilari bilan hamkorlikda zamonaviy darsliklar, lug`at va qo`llanmalarning audio materiallarini tayyorladilar. Jumladan, “Fransuz tili darsligi”, “O`zbek milliy-madaniy so`zlarning izohli vizual lug`ati” kitobi nashr etildi.

 

Rahima SHIRINOVA,

Xorijiy filologiya fakul’teti Fransuz filologiyasi kafedrasi mudiri

You may also like...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>