Бизнес субъектлари ҳуқуқий ҳимояда

Сайтимизга АҚШ элчихонасидан хабар келди.

акш

Пресс-релиз

 АМЕРИКА ҚЎШМА ШТАТЛАРИ ВА ЎЗБEКИСТОН БИЗНEС СУБЪЕКТЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШГА ОИД ДАВРА СУҲБАТИНИ УЮШТИРДИЛАР

 Самарқанд, Ўзбекистон, 1 ноябр, 2018 й. — АҚШ Халқаро тараққиёт агентлиги (ЮСАИД) Ўзбекистон Республикаси Олий суди, БМТТД, ЕХҲТ лойиҳалари мувофиқлаштирувчиси ва GIZ билан ҳамкорликда «Хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш: Ўзбекистон ва хориж тажрибаси» мавзусида халқаро давра суҳбати ўтказди.

 Тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш ва уларнинг манфаатларини суд орқали ҳимоя қилиш бугунги суд-ҳуқуқ ислоҳотининг асосий йўналиши сифатида, бу ҳафта Самарқандда бўлиб ўтган халқаро давра суҳбатининг асосоий мавзуси бўлди.

 Тадбирда Қонунчилик палатаси депутатлари ва Олий Мажлис Сенати аъзолари, халқаро экспертлар, судялар, адвокатлар, Ривожланиш стратегияси маркази, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги Давлат хизматлари органи, Савдо палатаси ва Ҳакамлик судлари ассоциацияси вакиллари иштирок этдилар.

 Сўнгги йилларда Ўзбекистон бизнес фаолиятини олиб бориш, бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва мамлакатнинг инвестицион жозибадорлигини ошириш бўйича жиддий чоралар кўрди. Масалан, 2017 йилнинг бошида «Хусусий мулкка бўлган ҳуқуқларнинг бузилиши ва тадбиркорларнинг фаолиятига асоссиз аралашувни олдини олишга қаратилган «Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида»ги қонун қабул қилинди ва хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат ўртасида самарали мулоқот ўрнатиш учун янги механизмларни жорий этиш ва хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини давлат томонидан ҳимоя қилишни таъминлаш учун Бизнес Омбудсман институти ташкил этилди.

 Давра суҳбатида юридик ишларнинг самарадорлиги ва сифатини яхшилаш бўйича миллий қонунчиликни такомиллаштириш, тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш учун самарали ҳимоя механизмларини жорий этиш, шунингдек тадбиркорлар ўртасида низоларни ҳал қилиш учун муқобил воситалардан фойдаланиш каби масалалар кўриб чиқилди. ЮСАИДнинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси ди⁠ректори в.б. Дан Биган шундай деди: «Бундай тадбирлар ҳукуматга хусусий сектор билан алоқа ўрнатиш имконини беради, бу эса ишбилармонлик муҳитини яхшилайди ва Ўзбекистонга қўшимча сармояларни жалб этади». Тадбир иштирокчилари чет элда фойдаланиладиган тадбиркорларнинг ҳуқуқи ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг замонавий механизмларини муҳокама этдилар. Халқаро экспертлар хорижий шериклар билан бизнес юритиш юзасидан ўз қарашларини тақдим этдилар ва инвесторлар ва мезбон мамлакат учун халқаро арбитраж тажрибаси асосида ишлаб чиқилган муҳим тавсиялар берди.

Press Release 

UNITED STATES AND UZBEKISTAN HELD INTERNATIONAL ROUNDTABLE ON JUDICIAL PROTECTION OF BUSINESS ENTITIES

 Samarkand, Uzbekistan, November 1, 2018 – The United States Agency for International Development (USAID), in partnership with the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan, UNDP, OSCE Project Coordinator and GIZ held an international roundtable on “Judicial Protection of Business Entity Rights: The Experience of Uzbekistan and Foreign Practice”.

 The protection of the rights and freedoms of entrepreneurs and the judicial support of their interests, has been a major direction of on-going legal reform in Uzbekistan, and was the focus of the international roundtable held this week in Samarkand.

 The event brought together deputies of the Legislative Chamber and members of the Senate of the Oliy Majlis, international experts, judges, lawyers and representatives of the Development Strategy Center, the State Services Agency under the Ministry of Justice of Uzbekistan, the Chamber of Commerce, and the Association of Arbitration Courts.

 Uzbekistan has taken serious steps in the last years to ensure the smooth running of business activities, create favorable conditions for doing business, and to increase investment attractiveness of the country. For example, the Law “On Combating Corruption” aimed at curbing unlawful encroachments on the right to private property, and unreasonable interventions into business activities was passed in early 2017 and the Institute of the Business Ombudsman was established to introduce new mechanisms for creating effective dialogue between business entities and government bodies, and to ensure state protection for the rights and legitimate interests of business entities.

 The roundtable’s panel discussion addressed such matters as the improvement of national legislation to raise the efficiency and quality of legal proceedings, the introduction of effective protection mechanisms and institutions to guarantee the rights and interests of entrepreneurs, and the use of alternative tools for resolving disputes between entrepreneurs. Dana Beegun, Acting Country Director for USAID in Uzbekistan, noted: “Events like this help to provide the Government with feedback from the private sector so that the business enabling environment can be further improved to support additional investment in Uzbekistan.” Participants also discussed modern mechanisms for the judicial protection of the rights and legitimate interests of entrepreneurs applied abroad. International experts presented their views on doing business with foreign partners, and offered key recommendations to investors and the host state, developed in light of their experience in international arbitration.

 ###

Пресс-релиз

 СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ И УЗБЕКИСТАН ПРОВЕЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

 Самарканд, Узбекистан, 1 ноября 2018 г. — Агентство США по международному развитию (USAID) в партнерстве с Верховным судом Республики Узбекистан, ПРООН, Координатором проектов ОБСЕ и GIZ провели международный круглый стол на тему «Судебная защита прав субъектов предпринимательской деятельности: опыт Узбекистана и зарубежная практика».

 Защита прав и свобод предпринимателей и судебная защита их интересов является основным направлением текущей судебно-правовой реформы в Узбекистане и была в центре внимания международного круглого стола, проведенного на этой неделе в Самарканде.

 В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса, международные эксперты, судьи, юристы, представители Центра стратегии развития, Агентства государственных услуг при Министерстве юстиции Узбекистана, Торгово-промышленной палаты и Ассоциации арбитражных судов.

 В последние годы Узбекистан предпринял серьезные шаги для обеспечения беспрепятственного ведения бизнеса, создания благоприятных условий для ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности страны. Например, в начале 2017 года был принят Закон «О противодействии коррупции», направленный на пресечение незаконных посягательств на право частной собственности и необоснованного вмешательства в деятельность предпринимателей, а Институт бизнес-омбудсмена был создан для внедрения новых механизмов налаживания эффективного диалога между хозяйственными субъектами и государственными органами, а также обеспечения государственной защиты прав и законных интересов хозяйствующих субъектов.

 В ходе круглого стола были рассмотрены такие вопросы как совершенствование национального законодательства для повышения эффективности и качества судопроизводства, внедрение эффективных механизмов защиты и институтов для обеспечения прав и интересов предпринимателей, а также использование альтернативных инструментов для разрешения споров между предпринимателями. Дэна Биган, и.о. Ди⁠ректора USAID в Узбекистане, отметила: «Подобные мероприятия помогают правительству наладить обратную связь с частным сектором, что позволит улучшить бизнес-среду и привлечь дополнительные инвестиции в Узбекистан». Участники также обсудили современные механизмы судебной защиты прав и законных интересов предпринимателей, применяемые за рубежом. Международные эксперты представили свое видение касательно ведения бизнеса с иностранными партнерами и озвучили ключевые рекомендации инвесторам и принимающей стороне, которые были разработаны на основе их опыта работы в международном арбитраже.

#########

Эҳтиром ила,

АҚШ элчихонаси матбуот хизмати

 С уважением,

Пресс-служба посольства США

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *